Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
JobTex Nederland, gevestigd aan het adres Marjorystraat 51, 3151 JK Hoek van Holland, die onder meer handelt onder de handelsnaam: JobTex Nederland.

‘Klant’: een natuurlijke persoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van een vrij beroep (Klant) of bedrijf met wie JobTex Nederland een Overeenkomst, van welke aard dan ook, aangaat; ‘Dienst(en)’: de ingevolge de tussen JobTex Nederlanden de Klant gesloten overeenkomst door JobTex Nederland te leveren prestatie(s) van welke aard dan ook, waaronder het leveren van diensten en/of goederen;
‘Aanbod’: elk door JobTex Nederland aan de Klant via elektronische en/of digitale weg (e-mail) verzonden vrijblijvend voorstel hetwelk als doel heeft het sluiten van een Overeenkomst;
‘Overeenkomst’: elke tussen JobTex Nederland en een Klant gemaakte afspraak op grond waarvan JobTex Nederland gehouden is één of meer Diensten te leveren;
‘Algemene Voorwaarden’: de onderhavige door JobTex Nederland gehanteerde algemene voorwaarden;
‘Code’: een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord of andere code die door een Klant wordt gebruikt om zich te identificeren en in te loggen;
RMA nummer : een combinatie van letters en/of cijfers die door JobTex Nederland wordt afgegeven aan de Klant om retourzendingen terug te kunnen sturen en/of te identificeren.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming –alles in de breedste zin van het woord- van elke tussen JobTex Nederland en de Klant te sluiten en/of gesloten Overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.

2.2
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen JobTex Nederland en de Klant zijn overeengekomen.

2.3
Ingeval één of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3 Opdracht

3.1
De Klant is ten opzichte van JobTex Nederland volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de Klant.

3.2
Bij het plaatsen van een opdracht bij JobTex Nederland dient de Klant zichzelf te identificeren en wordt de Klant door JobTex Nederland geïdentificeerd, door het gebruik van een Code. JobTex Nederland kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de Klant zijn overgezonden met gebruik van de juiste Code echter niet garanderen en kan hiervoor door de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. JobTex Nederland is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.

3.3
JobTex Nederland is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Code van een Klant. JobTex Nederland is bijgevolg gerechtigd om aan de Klant wiens Code werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze Klant betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Code. De Klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de door de Klant gekozen Code.

3.4
In geval van verlies of misbruik van de Code ten gevolge waarvan JobTex Nederland schade lijdt, dient de Klant JobTex Nederland hiervoor schadeloos te stellen. In het bijzonder dient de Klant bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Code, JobTex Nederlandonmiddellijk nadat de Klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming van een overeenkomst

4.1.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Door JobTex Nederland verstrekte prijslijsten enz. zijn aan wijziging onderhevig en gelden niet als offerte.

4.2
Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4.3.
Een overeenkomst komt pas tot stand nadat JobTex Nederland de opdracht per e-mail heeft bevestigd, of er door levering te kennen geven is gegeven dat JobTex Nederland de opdracht heeft geaccepteerd.

4.4.
De orderbevestiging van JobTex Nederland is doorslaggevend voor de omvang van de levering en de verdere inhoud van de overeenkomst.

4.5.
Bij het plaatsen van de order op JobTex Nederland accepteert de klant de algemene voorwaarden in de hoedanigheid van een zakelijke partij.

Artikel 5 Prijs

5.1
Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: exclusief BTW, in Euro’s en exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfsstelling en instructies als ook andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2
De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijs factoren is JobTex Nederlandgerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na melding van deze prijsverhoging door JobTex Nederland. Indien door wettelijke bepaling een prijsverhoging doorgevoerd wordt heeft de Klant geen recht op ontbinding. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van het BTW tarief zijn. Bij prijsverhogingen die worden doorgevoerd nadat de overeenkomst tot stand is gekomen worden prijzen die zijn bevestigd gehanteerd.

Artikel 6 Betaling

De betaling dient te geschieden door een wijze zoals door JobTex Nederland aangegeven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Betalingen door de Klant zullen allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

Artikel 7 Levering

7.1 Kosten
JobTex Nederland levert af magazijn Hoek van Holland, inclusief verpakking voor zover het geen bulk artikel betreft. Verzendkosten komen voor rekening van de Klant.

7.2 Deellevering
Indien overeengekomen is dat de leveringen in fasen zal plaatsvinden zal door JobTex Nederland aan de Klant per deellevering verzendkosten in rekening worden gebracht.

7.3 Verpakking
JobTex Nederland heeft generlei verplichting jegens de Klant tot terugname van verpakkingen.

7.4 Leveringstermijnen
Alle door JobTex Nederland genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan JobTex Nederlandbekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzien baarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering zal JobTex Nederland de Klant hier tijdig van op de hoogte stellen. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Indien de maximale levertijd niet haalbaar is heeft de Klant het recht op ontbinding van de overeenkomst. In overleg kan de Klant ook kiezen voor een nieuw te bepalen levertijd. Bij ontbinding zullen reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijke, doch binnen de wettelijke termijn van 30 dagen gecrediteerd worden.

7.5 Gebreken, transportschade
De Klant is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade JobTex Nederland binnen 5 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de Klant te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de Klant, totdat zij door een deskundige van JobTex Nederland beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door JobTex Nederlandgeaccepteerd.

7.6 Annulering
Bestellingen kunnen geannuleerd worden mits Klant de betreffende bestelling annuleert minimaal 24 uur voordat de verwachte verzenddatum aan Klant wordt gegeven. Eventuele transactiekosten zullen worden ingehouden.
Indien Klant bestelling wenst te annuleren binnen 14 dagen nádat de verwachte verzenddatum  aan Klant is gegeven, zullen annuleringskosten worden ingehouden ad 10% van het totaalbedrag van de bestelling. 

7.7 Weigering/annulering zending onder rembours
Indien Klant een door de postbezorger aangeboden zending onder rembours weigert, zal JobTex Nederland Klant een nieuwe factuur doen toekomen waarbij de totaalprijs is verhoogd met E.25 voor administratiekosten en de geldende wettelijke rente.
Tevens zullen deze kosten in rekening gebracht worden indien Klant de order annuleert nádat de postbezorger de zending onder rembours heeft aangeboden.

Artikel 8 Verzending en overdracht van risico

Tenzij anders overeengekomen gaan vanaf het moment van levering alle risico van verlies, vergaan, beschadiging etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Klant.

Artikel 9 Betaling, verzuimen van betaling

9.1 Betaling
Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dienen de facturen binnen 14 dagen te worden voldaan, gerekend vanaf de datum waarop JobTex Nederland de bestelling schriftelijk heeft bevestigd. De Klant is gehouden de door hem verrichte betalingen steeds in mindering te brengen op zijn oudste schuld. Alle door de Klant andersluidende bepalingen zijn nietig. Voor zover reeds kosten en rente zijn ontstaan, dient de Klant zijn betaling vooreerst op de kosten, dan de rente en tenslotte op de hoofdsom in mindering te brengen. Een betaling wordt niet eerder als voldaan aangemerkt dan wanneer JobTex Nederland over die betaling kan beschikken. Wissels worden niet geaccepteerd. De Klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

9.2 Verzuimen van betaling
Indien de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, respectievelijk daarmede in verzuim geraakt, een door hem afgegeven betaalmiddel geweigerd wordt of wanneer JobTex Nederland andere omstandigheden ter ore komen welke zijn kredietwaardigheid twijfelachtig maken, heeft JobTex Nederland het recht de gehele resterende schuld onmiddellijk opeisbaar te verklaren. Bij verzuim maakt JobTex Nederland aanspraak op alle redelijke kosten ter verkrijging van de vordering buiten rechte en zal er tevens aanspraak gemaakt worden op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag. De invorderingskosten worden vastgesteld op in ieder geval 5% van de hoofdsom met een minimum van E.15. Een retentierecht van de Klant of de compensatie van de Klant met tegenvorderingen worden uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de Klant niet door JobTex Nederland betwist wordt of rechtsgeldig is.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de voldoening van alle vorderingen van JobTex Nederland op Klant, wordt JobTex Nederland de volgende bescherming geboden: JobTex Nederland behoudt de eigendom der goederen tot aan de volledige voldoening van de koopprijs en van alle vorderingen voortvloeiende uit de bestaande handelsbetrekking.

Indien de (mede-) eigendom van JobTex Nederlanddoor natrekking of door zaaks mening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op JobTex Nederland overgaat.

Indien de (mede-) eigendom van JobTex Nederlanddoor natrekking of door zaaksmening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op JobTex Nederland overgaat.

Het is de Klant niet toegestaan de geleverde goederen voordat deze volledig betaald zijn te verpanden, noch als zekerheid in eigendom over te dragen. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient de Klant JobTex Nederland daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op het eigendomsvoorbehoud van JobTex Nederland te worden gewezen. Iedere verhuizing van goederen waarop JobTex Nederland eigendomsvoorbehoud rust dient JobTex Nederland onverwijld te worden medegedeeld. Bij handelingen van de Klant welke in strijd zijn met de overeenkomst heeft JobTex Nederland het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de Klant verplicht tot afgifte.

Het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud van JobTex Nederland, evenals de verpanding door JobTex Nederland van de geleverde goederen, gelden niet als ontbinding van de overeenkomst. De Klant is gehouden JobTex Nederland ten behoeve van de terugname van de goederen toegang te verschaffen tot de ruimten waarin de goederen zich bevinden. De vorderingen van de Klant uit wederverkoop van de door JobTex Nederland aan de Klant geleverde maar nog niet betaalde goederen worden bij voorbaat als zekerheid aan JobTex Nederland overgedragen.

In geval de goederen door de Klant verkocht zijn in ruil voor andere goederen, welke geen eigendom zijn van JobTex Nederland, geldt de vordering aangaande de koopprijs als overgedragen tot ten hoogste het bedrag van de waarde van de door JobTex Nederland geleverde goederen. De Klant is gemachtigd de overgedragen vorderingen zolang te incasseren als hij zijn betalingsverplichtingen jegens JobTex Nederland nakomt.

Artikel 11 Ruilen, retourneren en reclameren 

11.1 : Retournering via transport van het verkeerd geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van JobTex Nederland. U dient eerst de retourzending te melden voordat u een product retourneert.
11.2 : Ruilen van producten kan alleen indien er een geldig aankoopbewijs getoond wordt.
11.3 : Producten kunnen alleen geruild worden mits ze in originele en onbeschadigde staat verkeren.
11.4 : Op maat gemaakte artikelen vallen niet onder de regeling retourneren.
11.5 : Producten kunnen alleen geruild worden mits ze compleet worden aangeboden.
11.6 : Te ruilen producten moeten in de originele verpakking zitten, deze verpakking moet in onbeschadigde staat verkeren.
11.7 : Indien uw product defect raakt binnen de garantieperiode, wordt er door JobTex Nederland een nieuw exemplaar verstuurd binnen een vooraf gestelde termijn.
Er kan een vergelijkbaar product aangeboden worden. U bent niet verplicht om dit product te accepteren.
11.8 : Bepaalde producten worden omgeruild voor een vervangend, vergelijkbaar product (indien een product niet meer geproduceerd wordt), afhankelijk van de garantievoorwaarden van de leverancier.
11.9 : Volgens de wet kopen op afstand, kunt u het aankoopbedrag retour ontvangen indien het product binnen zeven (7) dagen na ontvangst retour gestuurd is. Dit geldt echter niet voor op maat samengestelde producten die als maatwerk zijn verkocht.
11.10 : De verzendkosten van de door ons verkeerd geleverde producten wordt vergoed waarbij ongefrankeerde pakketten niet worden vergoed.
11.10a : De vergoeding bedraagt EUR 6.75 .
11.11 : Indien u het product [met inachtneming van bovengenoemde bepalingen] binnen zeven dagen retourneert, vergoeden wij het volledige aankoopbedrag van het betreffende product . Indien u álle producten van uw order [met inachtneming van bovengenoemde bepalingen] binnen zeven dagen retourneert, vergoeden wij het  totale aankoopbedrag vermindert met de door ons gemaakte verzendkosten. De vergoedingsregeling geldt niet voor bedrukte en/of op maat gemaakte producten.
11.12 : De kosten van het terugzenden van het betreffende product zijn voor rekening van Klant.

Artikel 12 Garantie

JobTex Nederland staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

12.1 Garantie
Met betrekking tot producten van derden is JobTex Nederland tot geen verdere garantie gehouden dan de garantie welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming correspondeerde gebruik en onderhoud van de geleverde zaken.
De garantie periode bedraagt 30 dagen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Verdere aanspraken van de Klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of grove nalatigheid aan de zijde van JobTex Nederland.

Iedere aansprakelijkheid van JobTex Nederland wordt beperkt tot de onder de overeenkomst vallende, voorzienbare schade. Alle aanspraken op schadevergoeding zijn in ieder geval beperkt tot de waarde van de order met een maximum van € 22.000,- of beperkt tot de schade welke door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van JobTex Nederland is gedekt en door de verzekering wordt uitgekeerd.

De aansprakelijkheid voor productiestilstand, gederfde winst, gederfd gebruik, gederfde overeenkomsten en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.

Artikel 14 Adviezen, aanwijzingen en informatie

JobTex Nederland sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie, ook dan wanneer deze eventueel in het kader van installatie van de door JobTex Nederland geleverde goederen wordt gegeven.

Artikel 15 Herroepingsrecht

15.1
De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Klant heeft het recht zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van zeven (7) dagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd gepersonaliseerde producten, software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonaliseerde producten. 

15.2
De Klant kan alleen gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 21e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van JobTex Nederland te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij Klant.

15.3
Indien de Klant van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt JobTex Nederlandzorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de Klant betaalde aankoopbedrag.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

Alle met de goederen verbonden intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de merken en octrooien, zijn en blijven onvoorwaardelijk en altijd het eigendom van JobTex Nederland of eigendom van de leverancier(s) van JobTex Nederland. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden deze intellectuele eigendom te wijzigen of anderszins aan te passen. Pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van JobTex Nederland is het de Klant toegestaan eigen merken op de goederen aan te brengen. In het laatste geval heeft de Klant het oogmerk niet alleen als verkoper op te treden, maar zich uitdrukkelijk en automatisch ook als (mede-)producent van de goederen jegens zijn Klanten te verbinden.

Artikel 17 Bescherming persoonsgegevens

JobTex Nederland deelt de Klant hierbij mede dat zij de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Nederlandse wet op de bescherming persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 18 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle tussen JobTex Nederlanden de Klant gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vormt Rotterdam de plaats van nakoming. JobTex Nederland behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 19 Voorwaarden spoedorder

19.1         Onder spoedorder wordt verstaan, een geaccepteerde opdracht tussen JobTex Nederlanden en klant die om welke reden dan ook binnen de normale doorlooptijd zal worden afgeleverd. De aanduiding „spoedorder” kent, ten opzichte van de overige orders, een hogere prioriteit toe aan de betreffende order. De aanduiding “spoedorder” houdt géén garantie in van een gewenste ontvangstdatum door klant.
19.2         De afhandelingskosten voor het uitleveren van een spoedorder zijn niet discutabel, geheel voor rekening van klant en zullen voorafgaand de opdracht door JobTex Nederland aan klant medegedeeld worden.
19.3         De verzendkosten voor het uitleveren van een spoedorder zijn niet discutabel, geheel voor rekening van klant en zullen voorafgaand de opdracht door JobTex Nederland aan klant medegedeeld worden.
19.4         De spoedorder wordt aan het postbedrijf overgedragen voor verzending zodra het totaalbedrag van de spoedorder is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van JobTex Nederland.
19.5         In afwijking van de geldende algemene voorwaarden kunnen de producten die uitgeleverd zijn als een spoedorder niet geretourneerd worden.
19.6         Een spoedorder kan niet geannuleerd worden.

Deze voorwaarden zijn door klant gelezen en treden in werking zodra er sprake is van een spoedorder zoals omgeschreven in artikel 1.

Opgemaakt te Hoek van Holland, 11-06-2017